Pochod za život 2015

image00

La Vita, l’Amore, la Famiglia

Pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska sa dňa 20. septembra 2015 v Bratislave konal v poradí druhý Národný pochod za život.

image02

Cieľom pochodu bolo vyjadriť túžbu a žiadosť po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka. Účastníci pochodu žiadali spoločnosť a najmä zodpovedných verejných činiteľov o ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť (viac  na http://pochodzazivot.sk/o-pochode-za-zivot-2015/#misia).

image01

Pochodu sa zúčastnilo viacero rodín z nášho spoločenstva, pričom ako outfit nám výborne poslúžili tričká z rodinného tábora s motívom života, lásky  a rodiny. Prišli sme vyjadriť svoje presvedčenie, že dar života je hodnota, ktorá vyžaduje ochranu za každých okolností, že potrat nie je nikdy riešením, ale bezprecedentným zlom, ktoré zraňuje a poznačuje tých, ktorých sa týka.  Chceli sme vyjadriť svoju vlastnú radosť zo života a ďakovať za našu  účasť na Božom stvoriteľskom diele, tento zázrak, ktorý môžeme žiť v našich rodinách.

image04

V prosbe a modlitbe za ochranu daru života sa môžeme obrátiť na svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, ktorý zomrel mučeníckou smrťou v hladovej komore koncentračného tábora Auschwitz, a to aj formou tejto modlitby schválenej Arcibiskupským úradom v Bratislave (Prot N. 3670/2015):

Svätý Maximilián Kolbe, patrón hnutia za život,
vypočuj moju modlitbu, ktorou sa na teba obraciam s dôverou.

 

image03

 

Sv. Maximilián, ctím si tvoj život,
ktorý ožarovala neotrasiteľná viera v tajomstvo Vtelenia.
Ctím si tvoje svedectvo o svätosti života
a tvoje úplné obetovanie sa za život iných,
keď si sa ponúkol za spoluväzňa.
Prosím ťa, dotkni sa svedomia tých, čo uvažujú o potrate.
Vypros obrátenie a uzdravenie mužom a ženám,
ktorí si zvolili potrat namiesto daru života.
Prihováraj sa za všetky nenarodené deti.
Nech ich matky uvidia, počujú a pocítia,
že to, čo nosia vo svojom lone je osoba,
zvláštny a jedinečný dar od Boha, ich Stvoriteľa.
Prosím ťa, daj útechu ženám,
ktoré trpia traumou z vykonaného potratu a vnukni im,
aby hľadali duchovnú a psychologickú pomoc.
Prosíme ťa, dodaj odvahy a múdrosti všetkým ľuďom v hnutí za život,
aby mohli byť svedkami posvätnosti života plnými pokoja.
Prihováraj sa za našich mladých,
ktorí sa zúčastňujú pochodov za život a dávajú svedectvo, aby ich Boh žehnal a chránil.
Prosím ťa, dotkni sa sŕdc našich zákonodarcov, sudcov a iných spoluobčanov,
aby už metla potratov nebola právom v našej vlasti.
O to prosím v mene Ježiša Krista, nášho Pána.
Amen.