Klub detí Srdce pre deti

Klub detí „Srdce pre deti“ je snahou vytvoriť príjemné a podnetné prostredie pre rozvoj detí predškolského veku (4-6 rokov) a pomocou hry podporovať ich úspešné začlenenie do rovesníckej skupiny. Je to kresťanský klub so zameraním na všestranný rozvoj dieťaťa, hodnoty a vzťahy medzi rovesníkmi v tvorivom prostredí. Chce pomôcť rodinám pri zabezpečovaním programu pre deti, ale je len podpornou výchovnou aktivitou pre rodinu, na ktorej ostáva ťažisko výchovy. Preto je pre nás veľmi dôležitá nepretržitá spolupráca s rodičmi, komunikácia s nimi a spätná väzba.

Tento model klubu nadväzuje a čerpá zo skúseností klubu detí Kľúč k deťom organizovaného vyše 10 rokov organizáciou YWAM (Mládež s misiou).

Klub je zastrešovaný občianskym združením OZ VLNA.

Činnosť v klube

pondelok, utorok, štvrtok piatok v čase od 8,00-13,00
v priestoroch pastoračného centra pri kostole sv. Jána Pavla II, Na pasienku 2/B,
Chorvátsky Grob – Čierna Voda

pondelok – predškolská príprava
utorok – hudobno-pohybové aktivity
štvrtok – angličtina
piatok – biblická téma

 

Kontakt:               klubik.srdcepredeti@gmail.com

klubik1

klubik2

klubik3

klubik4

klubik5